Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

1. NA JAKÉ PRÁVNÍ ZÁKLADY SE SPOLEHÁME PŘI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH INFORMACÍ?

Stručně řečeno: Vaše osobní údaje zpracováváme pouze tehdy, když se domníváme, že je to nezbytné a máme platný právní důvod (tj. právní základ), abyste tak učinili podle platných zákonů, například s vaším souhlasem abyste dodrželi zákony, abychom vám mohli poskytovat služby k uzavření nebo splnit naše smluvní povinnosti, k ochraně vašich práv, popř. splnit naše oprávněné obchodní zájmy.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) EU vyžadují, abychom vysvětlili platné právní základy, na které se při zpracování vašich osobních údajů opíráme. Při zpracování vašich osobních údajů se proto můžeme spolehnout na následující právní základy:

- Souhlas. Vaše údaje můžeme zpracovávat, pokud jste nám dali svolení (např. souhlas) používat vaše osobní údaje pro konkrétní účel. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním žádosti elektronicky na náš email info@romanozorba.cz.
- Plnění smlouvy. Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat, pokud se domníváme, že je to nezbytné pro splnění smluvního závazku nebo objednávky vůči vám, včetně poskytování našich služeb nebo na vaši žádost před uzavřením smlouvy s vámi.
- Oprávněné zájmy. Vaše údaje můžeme zpracovávat, pokud se domníváme, že je to přiměřeně nezbytné k dosažení našich oprávněných obchodních zájmů a tyto zájmy nepřevažují nad vašimi zájmy a základními právy a svobodami. Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat například pro některé z popsaných účelů, abychom:
- Zasílali uživatelům informace o speciálních nabídkách a slevách na naše produkty a služby.
- Vyvinout a zobrazovat personalizovaný a relevantní reklamní obsah pro naše uživatele.
- Analyzovat, jak jsou naše služby využívány, abychom je mohli vylepšit, abychom zaujali a udrželi uživatele.
- Podporovali naše marketingové aktivity.
- Diagnostikovali problémy a/nebo zabránili podvodným aktivitám
- Pochopili, jak naši uživatelé používají naše produkty a služby, abychom mohli zlepšit uživatelskou zkušenost.
- Právní povinnosti. Vaše údaje můžeme zpracovávat tam, kde se domníváme, že je to nezbytné pro splnění našich zákonných povinností, jako je spolupráce s orgánem činným v trestním řízení nebo regulačním úřadem, výkon nebo obhajoba našich zákonných práv nebo poskytnutí vašich údajů jako důkazu v soudním sporu, ve kterém jsme zapojený.
- Životní zájmy. Vaše údaje můžeme zpracovávat tam, kde se domníváme, že je to nezbytné k ochraně vašich životně důležitých zájmů nebo životně důležitých zájmů třetí strany, jako jsou situace zahrnující potencionální ohrožení bezpečnosti jakékoli osoby.

2. KDY A S KÝM SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Stručně řečeno: Můžeme sdílet informace ve specifických situacích popsaných v této části a/nebo s následujícími třetími stranami.

Soňa Dvořáková bude muset sdílet vaše osobní údaje v následujících situacích:
- Obchodní převody. Vaše informace můžeme sdílet nebo převádět v souvislosti s jakoukoli fúzí nebo během jednání o jakékoli fúzi, prodeji aktiv společnosti, financování nebo akvizici celého našeho podnikání nebo jeho části jiné společnosti.
- Přidružené společnosti. Vaše informace můžeme sdílet s našimi přidruženými společnostmi, v takovém případě od těchto přidružených společností budeme vyžadovat dodržování našich podmínek o ochraně osobních údajů. Přidružené společnosti zahrnují naši mateřskou společnost a jakékoli dceřiné společnosti, partnery ve společném podniku nebo jiné společnosti, které kontrolujeme nebo které jsou pod společnou kontrolou s námi.
- Obchodní partneři. Vaše údaje můžeme sdílet s našimi obchodními partnery, abychom vám mohli nabízet určité produkty, služby nebo propagační akce. 

3. POUŽÍVÁME COOKIES A JINÉ SLEDOVACÍ TECHNOLOGIE?

Stručně řečeno: Ke shromažďování a ukládání vašich informací můžeme používat soubory cookies a další sledovací technologie.
K přístupu nebo ukládání informací můžeme používat soubory cookies a podobné technologie sledování (jako jsou webové majáky a pixely). Konkrétní informace o tom, jak takové technologie používáme a jak můžete odmítnout určité soubory cookies, jsou uvedeny v našem Oznámení o souborech cookies: http://www.romanozorba.cz/privacy.html. 

4. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE INFORMACE?

Stručně řečeno: Vaše údaje uchováváme tak dlouho, jak to bude nutné pro splnění účelů uvedených v tomto oznámení o ochraně osobních údajů, pokud zákon nevyžaduje jinak.

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely uvedené v tomto oznámení o ochraně osobních údajů, pokud zákon nevyžaduje nebo nepovoluje delší dobu uchovávání (například daňové, účetní nebo jiné právní požadavky). Žádný účel v tomto oznámení nebude vyžadovat, abychom vaše osobní údaje uchovávali déle než 90 dní.

Pokud nebudeme mít žádnou trvalou legitimní obchodní potřebu zpracovávat vaše osobní údaje, buď vymažeme nebo anonymizujeme takové informace, nebo pokud to není možné (například proto, že vaše osobní údaje byly uloženy v archivech záloh), pak vaše osobní údaje bezpečně uložíme a izolujeme je od jakéhokoli dalšího zpracování, dokud nebude možné smazání. 

5. JAK UDRŽUJEME VAŠE INFORMACE V BEZPEČÍ?

Stručně: Naším cílem je chránit vaše osobní údaje prostřednictvím systému organizační a technické bezpečnosti.

Zavedli jsme vhodné a přiměřené technické organizační bezpečnostní opatření určené k ochraně bezpečnosti jakýchkoli osobních údajů, které zpracováváme. Navzdory našim zárukám a snahám o zabezpečení vašich informací však nelze zaručit 100% bezpečnost žádného elektronického přenosu přes internet nebo technologie ukládání informací, takže nemůžeme slíbit ani zaručit, že hackeři, kyberzločinci nebo jiné neoprávněné třetí strany nebudou schopny překonat naše zabezpečení a nesprávně shromažďovat, přistupovat, krást nebo upravovat vaše informace. I když uděláme maximum pro ochranu vašich osobních údajů, přenos osobních údajů do a z našich stránek je na vaše vlastní riziko. K webovým stránkám byste měli přistupovat pouze v zabezpečeném prostředí. 

6. SHROMAŽĎUJEME INFORMACE OD NEZLETILÝCH?

Ve zkratce: Vědomě neshromažďujeme data od dětí mladších 18 let ani je neprodáváme.
Tyto informace neshromažďujeme.

7. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA NA OCHRANU SOUKROMÍ?

Ve zkratce: V některých regionech, jako např. Evropský hospodářský prostor (EHP) a Spojené království (Spojené království), máte práva, která vám umožňují lepší přístup k vašim osobním údajům a kontrolu nad nimi. Svůj účet můžete kdykoli zkontrolovat, změnit nebo ukončit.

V některých regionech (např. EHP a Spojené království), máte určitá práva podle platných zákonů na ochranu údajů. Mohou zahrnovat právo
- požádat o přístup a získat kopii vašich osobních údajů,
- požádat o opravu nebo výmaz;
- omezit zpracování vašich osobních údajů;
- případně na přenositelnost údajů.
- Za určitých okolností můžete mít také právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. Takový požadavek můžete podat tak, že nás kontaktujete pomocí kontaktních údajů uvedených na webových stránkách www.romanozorba.cz

Každou žádost zvážíme a budeme jednat v souladu s platnými zákony na ochranu údajů.
Pokud se nacházíte v EHP nebo Spojeném království a domníváte se, že vaše osobní údaje zpracováváme nezákonně, máte také právo podat stížnost u místního dozorového úřadu pro ochranu údajů. Jejich kontaktní údaje naleznete zde: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.html.

Pokud se nacházíte ve Švýcarsku, kontaktní údaje na úřady pro ochranu osobních údajů jsou k dispozici zde: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

Odvolání souhlasu: Spoléháme-li se na váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat tím, že nás kontaktujete pomocí kontaktních údajů uvedených v sekci www.romanozorba.cz/kontakty.html.
Upozorňujeme však, že tím není dotčen zákon o zpracování před jeho odvoláním ani bude mít vliv na zpracování vašich osobních údajů, prováděných na základě jiných zákonných důvodů zpracování, než je souhlas.
Soubory cookies a podobné technologie: Většina webových prohlížečů je ve výchozím nastavení nastavena na přijímání souborů cookies. Pokud chcete, můžete obvykle nastavit svůj prohlížeč tak, aby odstraňoval soubory cookies a následně je odmítal. Pokud se rozhodnete soubory cookies odstranit nebo odmítnout, může to ovlivnit určité funkce nebo služby našich webových stránek. Chcete-li se odhlásit ze zájmově orientované reklamy inzerentů v našich službách, učiňte tak žádostí, zaslanou na adresu info@romanozorba.cz. Další informace naleznete v našich Zásadách o oznámení a souborech cookies: http://www.romanozorba.cz/privacy.html 

8. OVLÁDÁNÍ FUNKCÍ DO-NOT-SLEDOVÁNÍ

Většina webových prohlížečů a některé mobilní operační systémy a mobilní aplikace obsahují funkci Do-Not-Track ("DNT") funkce nebo nastavení, které můžete aktivovat, abyste dali najevo, že vaše preference ochrany osobních údajů nebudou monitorovat a shromažďovat údaje o vašich aktivitách při procházení online. V této fázi neexistuje jednotný technologický standard poznávání a implementace signálů DNT, proto v současné době nereagujeme na signály prohlížeče DNT ani žádný jiný mechanismus, který automaticky sděluje vaši volbu nebýt sledován online. Pokud bude přijat standard pro online sledování, který musíme v budoucnu dodržovat, budeme vás o tomto postupu informovat v revidované verzi tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

9. AKTUALIZUJEME TOTO OZNÁMENÍ?

Stručně řečeno: Ano, toto oznámení aktualizujeme podle potřeby, abychom zůstali v souladu s příslušnými zákony.

Toto oznámení o ochraně osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. Aktualizovaná verze bude označena aktualizovanou s uvedením data aktualizace verze vstoupí v platnost, jakmile bude dostupná ONLINE. Pokud provedeme podstatné změny v tomto oznámení o ochraně osobních údajů, můžeme vás upozornit buď výrazným zveřejněním oznámení o takových změnách na našem webu. Doporučujeme vám, abyste toto oznámení o ochraně osobních údajů často kontrolovali, abyste byli informováni o tom, jak chráníme vaše údaje. 

10. JAK NÁS MŮŽETE V TOMTO OZNÁMENÍ KONTAKTOVAT?

Máte-li dotazy nebo připomínky k tomuto oznámení, můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů:

Soňa Dvořáková,
e-mailem na adrese info@romanozorba.cz,
telefonicky na čísle +420732956834,
nebo poštou na adresu:
Soňa Dvořáková
Nová Ves 40, Křižovatka 351 34

JAK MŮŽETE ZKONTROLOVAT, AKTUALIZOVAT NEBO VYMAZAT ÚDAJE, KTERÁ OD VÁS SBÍRÁME?

Na základě platných zákonů vaší země můžete mít právo požadovat přístup k osobním údajům, které od vás shromažďujeme, změnit tyto informace nebo je za určitých okolností vymazat můžete zaslanou žádostí na adresu info@romanozorba.cz

Romano ZORBA

frontman kapely

umělec, hudebník, skladatel